Đăng ký hội viên       0917.486.599          hdntgialai@gmail.com
Quy định, điều kiện
Quyền và nghĩa vụ hội viên
 1.QUYỀN LỢI CỦA HỘI VIÊN
 • Đựơc hỗ trợ phát triển thương hiệu.
 • Được hỗ trợ phát triển kinh doanh.
 • Được hỗ trợ nâng cao năng lực của doanh nghiệp.
 • Được Hội hỗ trợ bảo vệ quyền lợi hợp pháp.
 • Tăng cường cơ hội giao lưu, giải trí.
 • Lợi ích vô hình: cơ hội giao thương, cơ hội học hỏi kinh nghiệm, cơ hội trải nghiệm v.v.
 • Lợi ích hữu hình: Hỗ trợ cung cấp giải pháp tài chính, chia sẻ kinh nghiệm từ hội viên thành công, tham gia các chương trình đào tạo, tham gia các sự kiện giao lưu, được giới thiệu sản phẩm, dịch vụ trên website của Hội, Cung cấp thông tin của Hội viên trong Hội.
   
2.NGHĨA VỤ CỦA HỘI VIÊN
 • Thực hiện nghiêm túc Điều lệ Hội.
 • Tích cực hưởng ứng và tham gia các hoạt động hội. Góp phần tuyên truyền, vận động, xây dựng phát triển Hội ngày càng lớn mạnh
 • Giới thiệu và lựa chọn những hội viên đủ năng lực, có trách nhiệm và uy tín vào các cấp lãnh đạo của Hội
§ Đóng phí gia nhập Hội và Hội phí hàng năm theo qui định của Hội. Hội phí được đóng 1 lần cho cả năm.
§ Góp phần tuyên truyền và vận động xây dựng phát triển Hội.
§ Giữ gìn và nâng cao uy tín hoạt động của Doanh nhân, thực hiện việc sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật Nhà nước.
§ Hội viên không được sử dụng danh hiệu của Hội nếu việc sử dụng đó làm ảnh hưỏng đến uy tín Hội.
§ Đoàn kết, hỗ trợ, hợp tác giúp đỡ các hội viên khác.
Thư viện hình ảnh
Video