Đăng ký hội viên       0917.486.599          hdntgialai@gmail.com
Tin tức hội
𝐆𝐈𝐀 𝐋𝐀𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 Đ𝐀̂̉𝐘 𝐋𝐔̀𝐈 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗
𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐃𝐎𝐀𝐍𝐇 𝐍𝐇𝐀̂𝐍 𝐓𝐑𝐄̉ 𝐆𝐈𝐀 𝐋𝐀𝐈 𝐔̉𝐍𝐆 𝐇𝐎̣̂ 𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐈̀𝐍𝐇 “𝐆𝐈𝐀 𝐋𝐀𝐈 𝐂𝐇𝐔𝐍𝐆 𝐓𝐀𝐘 𝐇𝐀̀𝐍𝐇 Đ𝐎̣̂𝐍𝐆 Đ𝐀̂̉𝐘 𝐋𝐔̀𝐈 𝐃𝐈̣𝐂𝐇 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗"
Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, UBMTTQ Việt Nam Tỉnh Gia Lai.
Vừa qua, Hội doanh nhân trẻ Gia Lai đã tích cực kêu gọi các Doanh nghiệp Hội viên ủng hộ “Quỹ Vắc- xin và công tác phòng chống Covid-19” của Tỉnh Gia Lai.

💥 𝗧𝗼̂̉𝗻𝗴 𝗰𝗼̣̂𝗻𝗴: 𝟭𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬.𝟬𝟬𝟬𝗩𝗡Đ 𝐯𝐚̀ 𝟐𝟎 𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐝𝐮̛𝐨̛̣𝐜+ 𝟏 𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐲 𝐭𝐞̂́.
🍀 Đây chính trách nhiệm xã hội, là tinh thần vì cộng đồng của các Doanh nhân trẻ Gia Lai.
👉👉 Vào ngày 21/07/2021, đại diện Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai– anh Trần Văn Trong – Phó Chủ tịch Hội và các thành viên Hội DNT Gia Lai đã đến trao cho Uỷ ban MTTQ Việt Nam Tỉnh Gia Lai tại chương trình “𝐆𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐢 𝐜𝐡𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚𝐲 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 đ𝐚̂̉𝐲 𝐥𝐮̀𝐢 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝-𝟏𝟗” sẽ được phát sóng trên Đài truyền hình Gia Lai.
💐 Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai một lần nữa xin cảm ơn sự ủng hộ của các Doanh nghiệp Hội viên, những tấm lòng hảo tâm đã đồng hành với Hội trong chương trình này.
𝟏. 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐆𝐫𝐨𝐮𝐩: 𝟓𝟎,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟐.𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐌𝐓𝐕 𝐓𝐡𝐮̀𝐲 𝐃𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠: 𝟓,𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟑.𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 Đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̀ 𝐱𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐇𝐨̛̣𝐩 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐆𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐢: 𝟓𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟒.𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂𝐏 𝐗𝐚̂𝐲 𝐥𝐚̆́𝐩, đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̀ 𝐤𝐢𝐧𝐡 𝐝𝐨𝐚𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐆𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐢: 𝟓,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟓. 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐌𝐓𝐕 𝐗𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐯𝐚̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐍𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐍𝐡𝐚̂𝐧 𝐆𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐢: 𝟓𝟎 𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐡𝐚̉𝐨 𝐝𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟐𝟎 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮 đ𝐨̂̀𝐧𝐠
𝟔. 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐌𝐓𝐕 𝐆𝐢𝐚̀𝐮 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧: 𝟑,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟕.𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂𝐏 𝐗𝐚̂𝐲 𝐝𝐮̛̣𝐧𝐠 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧: 𝟓,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟖.𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐌𝐓𝐕 Đ𝐮̛́𝐜 𝐋𝐨̣̂𝐜 𝐆𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐢: 𝟐,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟗.𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭𝐤𝐢𝐝 𝐆𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐢: 𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟏𝟎.𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐓𝐮̛́ 𝐐𝐮𝐲́ 𝐆𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐢: 𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟏𝟏.𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐁𝐨̀ 𝐤𝐡𝐨̂ 𝐇𝐮𝐲 𝐕𝐮̃ Đ𝐚𝐤 Đ𝐨𝐚: 𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟏𝟐.𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐌𝐚̣̂𝐭 𝐨𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐃𝐢: 𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟏𝟑. 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐒𝐚𝐜𝐨𝐦𝐛𝐚𝐧𝐤: 𝟓,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟏𝟒. 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐇𝐚̀𝐧𝐠 𝐇𝐃 𝐁𝐚𝐧𝐤: 𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟏𝟓. 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐂𝐏 𝐋𝐚̂𝐦 𝐊𝐡𝐚𝐧𝐠: 𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟏𝟔.𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐁𝐕-𝐕𝐒 𝐀𝐧 𝐁𝐢̀𝐧𝐡: 𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟏𝟕. 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐊𝐬𝐜𝐡𝐨𝐨𝐥: 𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟏𝟖.𝐃𝐍𝐓𝐍 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐊𝐲́: 𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟏𝟗. 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐁𝐚̂́𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 𝐁𝐚̆́𝐜 𝐓𝐚̂𝐲 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧: 𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟐𝟎.𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐯𝐚̀ 𝐩𝐡𝐚́𝐭 𝐭𝐫𝐢𝐞̂̉𝐧 𝐆𝐢𝐚́𝐨 𝐝𝐮̣𝐜 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐀𝐧𝐡: 𝟐,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟐𝟏. 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 Đ𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐆𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐢: 𝟐,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟐𝟐. 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐂𝐏 𝐓𝐚̂́𝐧 𝐏𝐡𝐚́𝐭 𝐖𝐢𝐧𝐃𝐨𝐰: 𝐮̉𝐧𝐠 𝐡𝐨̣̂ 𝟏 𝐭𝐡𝐮̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚̂̉𝐮 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐠𝐢𝐚́ 𝟏.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐦𝐚̣̆𝐭: 𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟐𝟑. 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐓𝐲 𝐐𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐜𝐚́𝐨 𝐏𝐡𝐨𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐢𝐞̂𝐧: 𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟐𝟒.𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐪𝐮𝐚̉𝐧𝐠 𝐂𝐚́𝐨 𝐇𝐚𝐢 𝐋𝐨𝐧𝐠: 𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟐𝟓. 𝐂𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐲 𝐓𝐍𝐇𝐇 𝐌𝐓𝐕 𝐐𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐍𝐡𝐢: 𝟏,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
𝟐𝟔. 𝐇𝐨̣̂𝐢 𝐃𝐍𝐓 𝐆𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐢́𝐜𝐡 𝐪𝐮𝐲̃ 𝐂𝐒𝐑: 1,𝟓𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 𝐕𝐍Đ
#Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai
#Doanhnhantregialai.com
Thư viện hình ảnh
Video